Política de Privacidade

INTRODUCIÓN

A súa privacidade é importante para nós, así que, mediante este documento, explicámoslle que datos recollemos dos usuarios, como os utilizamos e para que, entre outras indicacións.

Para a súa información, nunca pediremos máis información da que realmente necesitaremos para os servizos requiridos; nunca a compartiremos con terceiros, excepto por obrigación legal ou coa súa autorización previa; e nunca utilizaremos os seus datos para outra finalidade non indicada previamente.

Como usuarios, deberá ler atentamente esta Política de privacidade de forma regular, e sempre que introduza os seus datos persoais, xa que este documento pode sufrir modificacións dado que o prestador pode modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na web para cumprir coa normativa ou actualizar a política, e sen que exista a obrigación de realizar un aviso previo/previo aviso ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, sendo suficientes a publicación no sitio web do prestador.

 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Identidade: Concello de Carballo (tamén o prestador)
NIF: ESP1501900C
Dirección postal: Praza do Concello, s/n; 15100 Carballo; A Coruña
Correo electrónico: cultura@carballo.gal
Delegado de Protección de Datos: NORQUALITY CONSULTORES S.L.
Contacto DPD: lopd@carballo.gal
O Concello de Carballo como responsable do sitio web, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais xa a libre circulación destes datos e demais normativa vixente en materia de protección de datos persoais, e pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), infórmalle que ten implementadas as medidas de seguridade necesarias, de índole técnica e organizativas, para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos introducidos.

 

MÉTODO DE OBTENCIÓN DOS DATOS, QUE DATOS RECOPILAMOS E A SÚA FINALIDADE:

Os datos que recollemos, a forma na que os obtemos e a finalidade do tratamento é a seguinte:

1. Rexistro do usuario:

Datos requiridos: nome, apelidos, mail, teléfono

Finalidade: para a creación dunha conta de usuario e poder realizar a compra das entradas e ter o seu histórico e o seu acceso.

Lexitimación: consentimento do usuario


2. Se compra as entradas:

Datos requiridos: nome e apelidos, mail, teléfono e información sobre unha tarxeta de crédito ou de débito.
Finalidade: compra das entradas nos nosos eventos
Lexitimación: consentimento do usuario


3. Llevar a cabo a relación contractual e as xestións administrativas, fiscais e contables análogas e que sexan necesarias en virtude da lexislación vixente

Datos requiridos: nome e apelidos, teléfono, mail
Finalidade: levar a cabo a xestión comercial, fiscal e administrativa interna
Lexitimación: Consentimento do interesado e relación contractual

Pode revogar en calquera momento o seu consentimento remitindo un escrito co asunto "Baixa" no mail apuntado.

De acordo coa LSSICE, o Concello de Carballo non realiza prácticas de SPAM, por tanto, non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en todas as comunicacións que recibirá do prestador, o usuario ten a posibilidade de cancelar o seu consentimento expreso para recibir as nosas comunicacións.

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade das descritas excepto por obrigación legal ou requirimento xudicial.

Non será obxecto de decisións baseadas en tratamentos automatizados que produzan efectos sobre os seus datos.

 

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS:

Os seus datos conservaranse mentres dure a relación comercial connosco ou exerza o seu dereito de cancelación ou oposición, ou limitación ao tratamento. Con todo, conservaremos os seus datos nos prazos legalmente previstos nas disposicións aplicables.

 

DESTINATARIOS DE CESIÓNS OU TRANSFERENCIAS:

O Concello de Carballo non leva a cabo ningunha cesión ou comunicación de datos nin dentro nin fóra da UE. O prestador unicamente facilitará información ás forzas e corpos de seguridade baixo orde xudicial ou por obrigación dunha norma legal, sen prexuízo de poder bloquear ou cancelar a súa conta se pode haber indicios da comisión dalgún delito por parte do usuario. A información facilitada será só a que dispoña nese momento o prestador.

A información que nos proporcione a través deste sitio web será aloxada na plataforma Yesweticket, propiedade de SERVIZOS DA INTERNET JAVAJAN, S.L. sendo encargada do tratamento e que presta este servizo de xestión do software Yesweticket no Concello de Carballo. O tratamento dos datos da entidade atópase regulado mediante un contrato de encargado do tratamento entre o prestador e esta empresa.

 

DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Como usuario-interesado, pode solicitar o exercicio dos seguintes dereitos ante o Concello de Carballo presentando un escrito ao enderezo postal do encabezamento ou enviando un correo electrónico a cultura@carballo.gal, indicando como Asunto: "PROTECCIÓN DE DATOS: DEREITOS DOS AFECTADOS".

 

Dereitos:

 

 • Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.
 • Limitación del tratamiento: comporta el marcado de los datos personales conservados, a fin de limitar su futuro tratamiento, para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Portabilidad de los datos: facilitación de los datos objeto de tratamiento al interesado, para que éste pueda transmitir a otro responsable, sin impedimentos.
 • Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente
 • Dereito de acceso: permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Dereito de rectificación ou supresión: permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.
 • Dereito de cancelación: permite que se supriman os datos que sexan inadecuados ou excesivos.
 • Dereito de oposición: dereito do interesado a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo.
 • Limitación do tratamento: comporta o marcado dos datos persoais conservados, a fin de limitar o seu futuro tratamento, para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Portabilidade dos datos: facilitación dos datos obxecto de tratamento ao interesado, para que este poida transmitir a outro responsable, sen impedimentos.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente

Como usuario, ten dereito a retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada do consentimento.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación diante da autoridade de control se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos en relación á protección dos seus datos (aepd.es).

 

INFORMACIÓN ADICIONAL


MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial. O prestador adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado,  de acordo co estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

 

IDIOMA

O idioma aplicable a esta política de privacidade é o español. Polo tanto, no caso de que houbese algunha contradición nalgunha das versións facilitadas noutros idiomas, prevalecerá a versión en castelán.

 

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Concello de Carballo resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ouxurisprudenciales.

 

REVOGABILIDADE

El consentimiento prestado, tanto por el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo al Concello de Carballo  en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos. Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

O consentimento prestado, tanto polo tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo ao Concello de Carballo nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

 

LEXISLACIÓN

Con carácter xeral as relacións entre o Concello de Carballo cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web, están sometidos á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia