Aviso Legal

Para dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informamos aos usuarios dos nosos datos:

  • Denominación Social: Concello de Carballo
  • Domicilio Social: Praza do Concello, s/n, 15100 Carballo, A Coruña
  • NIF: ESP1501900C
  • Teléfono: 981 70 41 00
  • E-Mail: cultura@carballo.org


1. OBJETO

O Concello de Carballo (en diante tamén o prestador) pon ao dispor dos usuarios o presente documento, que regula o uso do sitio web https://carballo.ticketara.com/, co que pretendemos dar cumprimento ás obrigacións que dispón a Lei 34/2002, de servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do mesmo.

O Concello de Carballo facilita aos usuarios o acceso e compra de entradas aos eventos postos a disposición a través da web. Para iso utiliza o aplicativo Yesweticket.

Toda persoa que acceda a esta web asume o papel de usuario (en diante o usuario), e implica a aceptación total e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, así como calquera outras disposicións legais que fosen de aplicación.

Como usuarios, debe ler atentamente o presente Aviso Legal en calquera das ocasións que entra na web, xa que esta pode sufrir modificacións dado que o prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na web, sen que exista a obrigación de facer un aviso previo ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, sendo suficientes a publicación no sitio web do prestador.

 

2. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB


2.1. Carácter gratuíto do acceso e uso da web.

O uso do sitio web ten carácter gratuíto para todos os usuarios. Os servizos subministrados polo prestador a través da web están suxeitos ao pago dun prezo determinado nas condicións xerais de contratación.

 

2.2. Rexistro de Usuario.

A compra das entradas esixe a previa subscrición ou rexistro dos Usuarios. Este rexistro efectuarase na forma expresamente indicada na sección do servizo.

 

2.3. Veracidade da información.

Toda a información que facilita o Usuario debe ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada ao Concello de Carballo permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

 

2.4. Menores de idade.

Para o uso dos servizos, os menores de idade deben obter sempre previamente o consentimento dos pais, titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade na determinación de contidos concretos aos que acceden os menores corresponde a aqueles, polo que se acceden a contidos non apropiados para Internet, deberán establecerse nos seus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloqueos, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non sexan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

 

2.5. Obligación de facer uso correcto da web.

O Usuario comprométese a utilizar a web de conformidade á Lei e ao presente Aviso Legal, así como a moral e os bos costumes. En efecto, o Usuario absterase de utilizar a páxina con fins ilícitos ou prohibidos , lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do prestador.

 

En particular, e a título indicativo, pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

(A) sexa contrario, desprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais e outras normas vixentes;

(B) induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e a orde pública;

(C) induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;

(D) sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe das persoas;

(E) de calquera xeito prexudique a credibilidade do prestador ou de terceiros; e

(F) constitúa publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

 

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES

 

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no noso sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo.

Esta web foi revisada e probada para que funcione correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan determinados erros de programación ou que sucedan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que fagan imposible o acceso á páxina web.

O Concello de Carballo non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan saír a colación da falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos; da existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos; do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso legal e condicións de uso; ou da falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.

O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que poidan dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

 

4. COOKIES

 

O presente sitio web pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, co único fin de facer máis eficaz a navegación, desaparecendo ao finalizar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para solicitar información de carácter persoal. Para máis información, ver a nosa Política de Cookies.

 

5. LIGAZÓNS (LINKS)

 

Desde o sitio web é posible que se redirixa a contidos patrocinados, anuncios e/o ligazóns de afiliados e/o de terceiras webs.

Entre as ligazóns facilitadas, existe a posibilidade de informar ou facer referencia a produtos e/o servizos de terceiros. Dado que desde a web non podemos controlar os contidos introducidos polos terceiros, o Concello de Carballo non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a estes contidos, nin garante a experiencia, integridade ou calidade dos seus produtos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a estas webs, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O Concello de Carballo terá publicadas estas ligazóns ata que sexan eliminados ou suspendidas polo prestador ou polo anunciante, e non será responsable aínda que estes anuncios poidan ser indexados por outros buscadores alleos a esta web.

O prestador non se responsabiliza da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSICE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, cando sexa necesario, o bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que pode existir algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Con todo, o Concello de Carballo informa que calquera relación contractual ou extracontractual que o usuario formalice con estes terceiros, afiliados ou anunciantes mediante o link proporcionado por esta web, será válido única e exclusivamente entre o usuario e o anunciante e/o terceira persoa e o Concello de Carballo non terá ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos que puidesen ser ocasionados pola prestación de servizos e/o relacións contractuais ou extracontractuais realizadas entre o usuario e os anunciantes ou terceiros contactados a través deste portal, xa que o prestador só actúa como intermediario ou medio publicitario.

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O prestador está profundamente comprometido co cumprimento da normativa de protección de datos persoais e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no Regulamento Europeo de Protección de datos e a normativa española de protección de datos. Para máis información, ver a nosa Política de privacidade.

 

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo: a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos, fotografías e/o gráficos son propiedade do prestador ou, en caso que for necesario, dispón da licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, distribución e comunicación pública requiren da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese acontecer respecto a os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a mención ou aparición no sitio web, da existencia de dereitos ou responsabilidade do prestador sobre os mesmos, nin tampouco apoio, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico arriba apuntado.

 

8. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución das controversias ou cuestións relacionadas coa presente páxina web ou das actividades nesta desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia