Condicións xerais de contratación

1. PARTES E ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN:

(en diante tamén as Condicións Xerais ou CXC):

Dunha parte, o provedor das entradas, Concello de Carballo (en diante tamén o prestador), con domicilio social en Praza do Concello, s/n, 15100 Carballo, A Coruña con NIF: ESP1501900C e Teléfono: 981 70 41 00 e mail de contacto E-mail: cultura@carballo.gal expón o documento contractual que rexerá a contratación das entradas a través do presente sitio web.

E doutra, o Usuario – Cliente (en diante o Usuario), rexistrado na plataforma Yesweticket mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao prestador.

AMBOS ACEPTAN o presente documento, e conleva que o usuario:

1. Leu, entende e comprende o aquí exposto.

2. Que é unha persoa maior de idade e con capacidade suficiente para contratar.

3. Que asume todas as obrigacións aquí dispostas.

4. Que leu e acepta as presentes condicións xerais de compra desde o momento que adquira calquera entrada ofertada.

Este documento pode ser impreso e almacenado polos Usuarios.

O prestador pon ao dispor destes a dirección de e-mail cultura@carballo.gal para que expoñan calquera dúbida acerca destas condicións.

As presentes condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través de https://carballo.ticketara.com/.

O prestador resérvase o dereito de modificar unilateralmente ditas Condicións Xerais, sen que iso poida afectar ao que fose adquirido previamente á modificación, co fin de mellorar os servizos ofrecidos. En todo caso, antes de comprar as entradas han de consultarse estas condicións xerais.

Concello de Carballo non se fai responsable das consecuencias que puidesen resultar dunha utilización inadecuada das entradas á venda na web.

O usuario renuncia a reclamar calquera responsabilidade a Concello de Carballo por calquera concepto en calquera caso de insatisfacción dos servizos adquiridos na presente web, así como posibles fallos, lentitude de acceso ou erros no acceso á web, incluíndose perdas de datos ou outro tipo de información que puidese existir no computador ou rede do usuario que acceda á mesma.

Concello de Carballo pon a disposición a través de https://carballo.ticketara.com/ a venda de entradas aos eventos organizados polo mesmo.

 

2. OBXETO DO CONTRATO:

2.1 Ámbito de aplicación: O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compra-venda nada entre o prestador e o usuario no momento en que este acepta estas condicións de compra durante o proceso de contratación en liña verificando a casa correspondente. Estas CXC aplicaranse a partir do día en que se realice a compra.

A relación contractual de compravenda conleva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun servizo concreto.

2.2 Territorio de aplicación: A compra de entradas está activa para todo o mundo.

2.3 Capacidade para contratar: Para poder realizar un pedido deberá ser maior de idade e ter capacidade para contratar.

 

2.4 Aceptación do cliente: A validación da compra a través da web realízase por correo electrónico e implica, así mesmo, a aceptación automática das CXC. Estas condicións están dispoñibles na web ou, se o desexa e solicita, podemos poñela á súa disposición por correo electrónico.

2.5. Modificación das Condicións Xerais de Contratación: Concello de Carballo resérvase o dereito para facer cambios e/o modificacións nas presentes CXC. Aconsellamos aos nosos clientes que as revisen regularmente. No caso de que estes cambios ou modificacións introducísense unha vez realizado un pedido, aplicaranse as condicións vixentes na data na que se efectuou dita compra.

 

3. INFORMACIÓN SUBMINISTRADA NA WEB:


3.1 Publicación de prezos: Os prezos das entradas son os mostrados en cada unha delas na nosa web.

3.2 Información da venda de entradas: A información que figura na nosa publicidade, folletos, demais material escrito, na nosa páxina web ou a facilitada a Vde. constitúe unha invitación para facer unha compra. Os contidos están en constante renovación e actualización para ofrecer aos nosos clientes a información máis completa e detallada posible. Todas as informacións contractuais presentes na web móstranse en lingua española (castelán).

3.3 Dispoñibilidade de entradas: Pode haber ocasións en que as entradas estean esgotadas. Nese caso o evento estará visible pero non dispoñible para comprar entradas. En cada evento identifícase o número de entradas que quedan dispoñibles.

3.4 Pedidos as 24h, todos os días do ano: O horario de xestión da compra é de vinte e catro (24) horas os trescentos sesenta e cinco (365) días do ano. O horario de atención ao cliente está detallado no apartado de contacto da web.

3.5 Fraude: Se Concello de Carballo sospeita ou detecta algunha anomalía ou fraude, resérvase o dereito de anular a transacción por motivos de seguridade.

 

4. PROCEDEMENTO DE COMPRA:


O usuario para poder acceder á compra das entradas ofrecidas polo prestador, deberá darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Para iso, o usuario deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridos.

O usuario seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer uso dilixente dos mesmos, e non poñelos ao dispor de terceiros, así como a comunicar ao prestador a perda ou roubo dos mesmos ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de tal forma que este proceda ao bloqueo inmediato.

O usuario non poderá elixir como nome de usuario palabras que teñan como fin, o confundir a outros por identificar a este como membro integrante do prestador, así como expresións malsonantes, inxuriosas e en xeral, contrarias á lei ou ás esixencias da moral e bos costumes.

Infórmase que de conformidade co esixido polo art. 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

    1. Escollida da entrada/s facendo clic nas mesmas e seleccionando o número, engadiranse no “carriño de compra”.     Deberá clicar na pestana de finalizar, para realizar o pedido. Ao clicar nesta opción pasarase ao seguinte paso.

    2. Solicitarase o correo electrónico do usuario e segundo se este xa está dado de alta ou non se procederá dunha         maneira e outra :

1. Rexistro do usuario: se non é usuario rexistrado previamente, para poder realizar a compra (devandito rexistro é gratuíto), deberase cumprimentar un formulario de recollida de datos (no que terá que aceptar a Política de Privacidade. Unha vez cumprimentado este, poderá proceder á confirmación e pago (en caso de entradas non gratuítas) das entradas.

 2. Se xa estivese rexistrado e fóra xa cliente deberá introducir o seu contrasinal para proceder á confirmación e pago (en caso de entradas non gratuítas) das entradas.

3. Unha vez rexistrado, aparecerá unha casa de verificación que deberá marcala debido a que é a aceptación destas Cláusulas Xerais de Contratación e a Política de Privacidade.

4. Para finalizar o proceso, deberá clicar no botón Pagar e Formalizar.

Han de revisarse os controis de spam e de correo non desexado da súa bandexa de entrada do correo electrónico e verificar sempre que os datos do contacto que proporcione son correctos.

 

En todo caso, a plataforma de contratación enviará ao usuario, unha vez finalizado o procedemento de contratación, un correo electrónico con todas as características e as entradas.

 

Se houbese calquera tipo de erro na dirección indicada ou en calquera outro punto do pedido, deberá notificalo de inmediato á dirección de e-mail que aparecerá na web para proceder á corrección deste erro.

 

Diante de calquera dúbida pode contactar co noso servizo de Atención ao cliente a través de calquera dos métodos que se facilitan na web.

 

Concello de Carballo proporcionará Atención ao Cliente de forma GRATUÍTA a través do noso email de contacto cultura@carballo.gal, se elixe outro medio de comunicación alternativo, o usuario é quen deberá facerse cargo do custo particular do mesmo.

 

Concello de Carballo pon á súa disposición teléfonos en España suxeitos ao custo do seu operador de telefonía.

 

 

5. ENTRADAS E ACCESO

Unha vez finalizada a compra e recibido o pago, Concello de Carballo enviarache un email de confirmación, onde adxunto ira/n a/s entrada/s compradas.

É responsabilidade do usuario comprobar que os datos das entradas son os correctos.

Limítase o número de entradas que cada usuario compra.

Para acceder ao recinto, deberase ensinar a entrada en formato físico ou co móbil. En caso que fose necesario entregala dunha única forma, informarase o usuario no email de confirmación. Nos casos nos que sexa necesario entregala fisicamente, Concello de Carballo non se fai responsable da perda ou roubo.

Cada evento, terá unhas condicións de acceso ao recinto:

 • Impedirase o acceso ou a permanencia no recinto daquelas persoas que manifesten condutas violentas ou inadecuadas.
 • Non se poderá acceder con obxectos que a organización considere perigosos ou prexudiciais.
 • Non se pode acceder con bebida, comida ou auga.
 • Non se poderá acceder con animais, excepto con cans guía.
 • Non asistir con material de gravación nin fotográfico ou vídeo profesional (trípodes, obxectivos, etc).

Poden haber condicións particulares que estarán estipuladas na web e que o usuario pode consultar.

Os menores

Os menores de 16 anos non poderán acceder ao recinto sen a compañía de pai/nai/titor/a legal ou adulto autorizado. Devandito acompañante será o responsable de calquera conduta ou acción que o menor poida levar a cabo contraria ás condicións aquí recollidas.

Prohíbese a venda de alcol a menores de 18 anos.

 

6. PREZOS E PRAZOS DA VALIDEZ DAS OFERTAS:

Todos os prezos expostos nas entradas inclúen o IVE vixente no momento da compra. Todos os prezos que constan na web son válidos e expresaranse na moeda Euro (€).

Nos casos de promocións de duración limitada, o desconto da promoción aplicarase a condición de que o pedido fose rexistrado durante o período de promoción.

Os datos rexistrados polos diferentes métodos de pago constitúen unha proba da data en que se realizaron as transaccións financeiras e servirán para determinar se dita compra está ou non suxeita a promoción.

 

7. FORMAS DE PAGO:

Pago mediante tarxeta de crédito ou débito: O usuario deberá dispoñer de tarxeta de crédito ou débito en vigor, onde deberá especificar todos os díxitos do nº da tarxeta no formulario correspondente. A operación formalízase no momento de realizar o pedido. Só se aceptan pagos con tarxetas seguras nos que se efectúa autenticación da súa identidade como titular da tarxeta segundo o método establecido polo seu banco, a través de comercio electrónico seguro ("Verified by Visa" e "Mastercard SecureCode"). O pedido non poderá terse en conta e non será tramitado ata que o pago fose autorizado polo teu banco ou caixa.

Utilízase o sistema denominado SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pago nunha contorna segura xa que permite o cifrado da información transmitida durante a transacción, asegurando a confidencialidade da mesma.

 

8. CANCELACIÓN/CAMBIOS:

Cancelación
Unha vez o usuario comprou as entradas, estas só poden ser devoltas se:

    • Por causas non imputables ao evento este non se realice, procederase á devolución do importe da/s entrada/s     compradas, conforme ao establecido no artigo 46.2 do Text Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,               aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

    • Por cambio de data. Nese caso ofrecerase unha nova data e condicións de asento e entrada igual. Se esta           nova data non encaixa ao usuario, procederase á devolución do importe da entrada/s comprada/s. O usuario          recibirá un email co proceso de xestión e prazo para solicitar a devolución. Se pasado o prazo, non se recibiu         resposta, non se devolverá o diñeiro.

Os usuarios que non asistan ao evento, non teñen dereito á devolución do importe da entrada/s comparada/s.

Para a devolución, de recibirá un email indicando en cada caso o proceso para seguir.

 

9. REINTEGROS:

Cando se produza a devolución, vai devolver a cantidade paga. O prazo para efectuar o reembolso será como máximo dentro dos 14 naturais desde que se aceptou a devolución e a través do mesmo medio en que se efectuou a compra.

 

10. NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS:

Se calquera cláusula incluída nestas Condicións Xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as Condicións Xerais en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.


11. RESOLUCIÓN DE LITIXIOS EN LIÑA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/o impoñer unha solución ao conflito. Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN:

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O prestador e o usuario, acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos servizos obxecto destas Condicións, aos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario (se é considerado como consumidor a efectos do TRLGDCU).

 

13. NORMATIVA APLICABLE:

As presentes Condiciones Xerais están suxeitas ao disposto a:
Normativa europea que regula el comercio electrónico:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (Directiva de ventas a distancia);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
 • REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)

Normativa española:

 • Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.
 • Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, e modificacións posteriores,
 • Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais, 
 • 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e modificacións posteriores.
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
 • Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

 

14. COMENTARIOS E SUXERENCIAS:

Os seus comentarios e suxerencias serán ben recibidos. Rogámoslle que nos envíe tales comentarios e suxerencias a través do noso formulario de contacto, chamando ao teléfono de Atención ao Cliente 981704100 ou a través do noso email.

Ademais, temos follas oficiais de reclamación ao dispor dos consumidores e usuarios. Pode solicitalas chamando ao teléfono de Atención ao Cliente 981704100 ou a través do noso email.